National Erasmus+ Office in Turkmenistan


2017 ýyla degişli Erasmus+ maksatnamanyň Täze bäsleşigiň möhletleri:

Talaplylygy ugratmak boýunça iň soňky möhletler

Esasy hereketler

2 Fewral 2017 ýyl

1. Kredityň ykjamlygy

16 Fewral 2017 ýyl

2. Erasmus Mundus birleşik magistr derejeleri

9 Fewral 2017 ýyl

3. Ýokary bilimde potensialynyň ösdürilmegi

23 Fewral 2017 ýyl

4. Jean Monnet maksatnamasy

Hemme talaplylyklar görkezilen günleriň sagat 12.00 çenli (günorta) Brüseliň wagty boýunça , ugradylan bolmaly.

Has giň maglumaty almak üçin, Erasmus+ maksatnamasynyň Täze gollanmasy bilen tanyş boluň.


Türkmenistanda Erasmus+ Maglumatly Güni

2016-njy ýylyń 24-nji Maýynda Türkmenistanda Milli Erasmus+ ofisy, Türkmenistanyň Bilim Ministrligi, Türkmenistandaky Ýewropa Bileleşiginiň Býuro gatnaşygy, Bilim, Audiowizual serişdeleriniň öwrenişi we medeniýeti boýunça Ýerine Ýetiriji agentligi arkaly Maglumatly Güni geçirildi.

Gutlag sözi bilen çykyş edenler – Türkmenistandaky Erasmus+ ofisiniň Utgaşdyryjysy hanym Aýna Çörekliýewa we Bilim, Audiowizual serişdeleriniň öwrenişi we medeniýeti boýunça Ýerine Ýetiriji agentligi, taslamalaryň Maslahatçysy, Ýewropa Bileleşiginiň wekili hanym Piýa Heýnämäki (Brýussel, Belgiýa).

Geçirilýän ýeri - Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk instituty (Magtymguly Şaýoly 68, ş. Aşgabat)

Maglumatly Günüň Prezentasiýalary:

  1. International Credit Mobility
  2. Capacity Building in the field of Higher Education-1
  3. Capacity Building in the field of Higher Education-2
  4. Work together with European higher education institutions
  5. Feedback on 2015 HERE reports
  6. Come to study or teach in Europe

Prezentasiýalary çykyş edip tamamlan soń, gatnaşyjylar özleriniń islendik soraglaryny berip bildiler.


Capacity Building in Higher Education

Bu berlen resminamalar boýunça, Türkmenistan döwleti üçin milli we sebitleýin ähmiýetleriniň sanawy bilen tanyş bolup bolýar. Hem-de Ýokary biliminiň potensialyny ösdürilmegi boýunça hyzmatdaşlaryň gözleg görnüşi bilen tanyş boluň.

Gadyrly dostlar!

Ikinji bäsleşige Capacity Building in Higher Education (CBHE) gatnaşmak ücin talaplylygyň düzümine girýän, hemme resminamalar we şahsy maglumatlar, audiowizual serişdeleriniň öwrenişi we medeniýeti boýunça Ýerine Ýetiriji agentligiň web – saýdynda ýerleşdirilendir.

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-higher-education-eaca042015_en

Bu berlen bäsleşigiň taslamalary üçin Ýewropanyň iş topary, Merkezi Aziýa döwletler üçın 9,2 million ýewro bölýär.